Avís legal – Ús de cookies

Avís legal

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so i qualsevol altre material, són propietat de Ep’s espais Igualada S.L. o d’algun organisme vinculat a aquest, o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a Ep’s espais Igualada S.L.

Tots els drets estan reservats. Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents: Només està autoritzat l’ús personal no comercial. No està permesa la modificació del web ni dels seus continguts.Ep’s espais Igualada S.L.no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d’enllaços a sistemes externs que no siguin dependents de Ep’s espais Igualada S.L.

Ep’s espais Igualada S.L.no garanteix que el web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l’accés al web o per la impossibilitat d’accedir-hi.

En cap cas les galetes o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària del web.

Ús de cookies

Totes les dades rebudes a través de correu electrònic seran tractades amb estricta confidencialitat d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Així mateix, qualsevol usuari té dret a accedir al fitxer i rectificar o cancel•lar les seves dades. Es pot exercir aquest dret enviant sol·licitud per escrit a Ep’s espais Igualada S.L.

Les dades sol·licitades per correu electrònic són les estrictament necessàries per a la correcta identificació del remitent, i permeten les funcions bàsiques d’administració i tramitació de la informació sobreEp’s espais Igualada S.L.

S’autoritza a Ep’s espais Igualada S.L. a l’ús i conservació d’aquestes dades, així com la cessió a les entitats amb les quals Ep’s espais Igualada S.L. estableixi vincles de col·laboració, excepte comunicació expressa del contrari per part de l’usuari.

 
 
Passeig de les Cabres, 24 - 08700 Igualada
Visitants: 76543